2012

 20 years of the Estonian Constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask. – Tartu:
 Iuridicum, 2012.– 192 lk. – (Juridica International; 19). – Bibl märkustes.
 ISBN 978-9985-870-29-7
 ISSN 1406-1082
   Link  

 

 32. Eestiõigusteadlaste päevad: 04.10.2012: plenaaristung: [elektrooniline teavik]. –Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

 

 Sisu: Avamine / Eerik Kergandberg, Priidu Pärna. Põhiseadus 20 / Märt Rask. Repliigid: kas Eesti saab 1992. aasta põhiseadusega edasi minna? / Jüri Adams, Tõnu Anton, Jüri Raidla.

 

   Link  

 

 32. Eestiõigusteadlaste päevad: 04.10.2012: avalik õigus II: põhiseadus ja Euroopa Liit kohtumenetluses: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

 

 Sisu: Kuidas mõista Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamisel? / Jüri Põld.

 

   Link  

 

 32. Eestiõigusteadlaste päevad: 05.10.2012: avalik õigus III: põhiseadus ja Euroopa Liit – kas sõbrad või vaenlased?: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

 

 Sisu: Põhiseadus ja Euroopa Liit – sõbrad või vaenlased? / Rait Maruste. Kas Euroopa Liit on õigusriik? Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu õiguskordade suhestumise meetodid / Tanel Kerikmäe. Euroopa Liit Euroopa Liidu sees: majandus- ja rahaliidu liikmesuse põhiseaduslikud probleemid / Andres Tupits.

 

   Link  

 

 Constitution of the Republic of Estonia: special edition to commemorate the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Justiitsministeerium.– Tallinn: Juura, 2012. – 39 lk.
 ISBN 978-9985-75-363-7

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2012. –
 96 lk koos kaantega.– Rööptekst vene k.
 ISBN 978-9985-2-1775-7

 

  Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu art 4 lg 4 põhiseaduspärasus: õigusteaduslik analüüs: [võrguteavik] / Justiitsministeerium. – Tartu, 2012. – 34 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

 

   Link  

 

 Prof.Ülle Madise inauguratsiooniloeng “Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?”: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

 

   Link  

 

 Põhiseadus: Riigi Teataja eriväljaanne põhiseaduse 20. aastapäeva tähistamiseks / Justiitsministeerium. – Tallinn: Juura, 2012. – 38 lk.
 ISBN 978-9985-75-362-0

 

 Õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse ülevaade / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2012. – VI, 118 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 ***

 

  Eller, Kaarel.  Demokraatia ja finantsstabiilsus:õiguskantsleri taotlus Euroopa stabiilsusm ehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks //
 Juridica, 2012, nr 5, lk 319–330. – Bibl joonealustes märkustes.
  Democracy and financial stability: petition by the Chancellor of Justice for verifying compliance of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Constitution , lk 402.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. ESM asutamisleping: rahvusvaheline leping ja malpropre Euroopa Liiduõigus // Juridica, 2012, nr 5, lk 359–375. – Bibl joonealustes märkustes.
  Treaty Establishing the ESM: international treaty and malpropre EU law , lk 403.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Ginter, Carri; Narits, Raul. ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus // Juridica, 2012, nr 5, lk 343–358. – Bibl joonealustes märkustes.
  Constitutionality of the Treaty Establishing the ESM as a matter of deficit of democratic process , lk 403.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Jäätma, Janar.  The constitutional requirements for averting of a danger: the principles of a state based on democracy, and the rule of law v. averting of a danger // Juridica International. 19.
 
 Tartu, 2012, lk 135–144. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Kama, Priit. Evaluation of the constitutionality of good-faith acquisition // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 23–31. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

 Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust? // Universitas Tartuensis: Tartu Ülikooli ajakiri, 2012, nr 4, lk 19. – Prof. Ülle Madise inauguratsiooniloengu toimumisest.
   Link  

 

  Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki. Copyright and constitutional aspects of digital language resources: the Estonian approach // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 40–48. –
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Kerikmäe, Tanel; Nyman-Metcalf, Katrin; Roots, Lehte; Meiorg, Marianne; Popov, Aleksandr. Estonia // Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 1: the protection of fundamental rights post-Lisbon: the interaction between the charter of fundamental rights of the European Union, the European convention on human rights and national constitutions = Põhiõiguste kaitse pärast Lissaboni lepingu jõustumist: Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja liikmesriikide põhiseaduste vastasmõju. Tallinn, 2012,
 lk 389–422. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Kingisepp, Margus. The constitutional approach to basic consumer rights // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 49–58. – Bibl joonealustes märkustes.
  Link 

 

  Kolk, Tim. Kuidas peaks kohus lahendama menetlusosalise nõuet tunnistada õigusakt põhiseadusevastaseks? // Kohtute aastaraamat 2011. Tartu, 2012, lk 71–80. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Laaring, Mait. Avaliku korra mõiste põhiseaduses // Juridica, 2012, nr 4, lk 247–261. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  Concept of‘public order’ in the Constitution ,  lk 314.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Laffranque, Julia. Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 117–134. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Mõttus, Aaro. 13. peatükk: põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise kord // Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: kommentaarid. Tallinn, 2012, lk 355–373. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Olle, Vallo. The financial guarantee of local government and possibilities for its protection // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 11–22. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Pärnamägi, Illimar; Inkinen, Age; Lott, Alexander. Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 kooskõla Eesti põhiseadusega // Juridica, 2012, nr 5,
 lk 331–342. – Bibl joonealustes märkustes.
  Conformity of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Estonian Constitution , lk 402–403.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

 Koostaja:

 

  Maia Ruttu 

 

 Eesti Rahvusraamatukogu

 

 parlamendiinfo keskus

 

 maia@nlib.ee

 

to_topTOP