2008

 15 kaasust / idee: Alo Heinsalu; peatoim Madis Ernits; toim Katrin Prükk; koost Merike Saarmann, Ksenia Žurakovskaja, Jaana Padrik, Alo Heinsalu, Nele-Marit Oras. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 145 lk. – Bibl lk 135–145.
   Link  

 

 Annual report 2007 of the Chancellor of Justice: overview of supervision by the Chancellor of Justice of the constitutionality and legality of legislation. Overview of compliance by supervised agencies with fundamental rights and freedoms. Overview of performance of other functions entrusted by law to the Chancellor of Justice / foreword: Indrek Teder; translation: Margus Puusepp.– Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2008. – VI, 177 lk.
   Link  

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Notes Print, 2008. – 28 lk.

 

 Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi hümn.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –
 Tallinn: Ilo, 2008.– 112 lk. – Juurdetrükk 2009. a.
 ISBN 978-9985-57-931-2

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 15. veebruar 2008. – Tallinn: Juura, 2008. – 52 lk.
 ISBN 978-9985-75-248-7

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Eerik-Juhan Truuväli, Berit Aaviksoo, Oliver Kask, Lasse Lehis, Lauri Madise, Ülle Madise, Kalle Merusk, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Vallo Olle, Peep Pruks. – 2., täiend. tr. – Tallinn: Juura, 2008. –
 885 lk.– Kasutatud lühendid lk 795–799. – Kasutatud rahvusvahelised lepingud lk 801–805. –
 Bibl lk 807–856. – Märksõnastik lk 857–885.

 

 Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Lauri Madise, Heinrich Schneider. Preambul / Raul Narits, Heinrich Schneider. I ptk / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Heiki Lindpere, Lauri Madise. II ptk / Oliver Kask, Madis Ernits, Taavi Annus, Peeter Roosma, Rait Maruste, Eerik Kergandberg, Ivo Pilving, Uno Lõhmus, Merilin Kiviorg, Einar Vene, Ülle Madise. III ptk / Oliver Kask. IV ptk / Lauri Madise, Aaro Mõttus, Jüri Põld, Tiina Runthal. V ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Jüri Liventaal, Jüri Põld. VIII ptk / Lasse Lehis. IX ptk / Kristi Land, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk / Oliver Kask, Enn Markvart, Jüri Põld. XI ptk / Ülle Madise, Janek Laidvee, Heinrich Schneider. XII ptk / Berit Aaviksoo, Mihkel Allik, Enn Markvart, Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma. XIII ptk / Raul Narits, Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Jüri Liventaal, Ülle Madise. XV ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Aaro Mõttus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / Berit Aaviksoo, Julia Laffranque, Ülle Madise, Jüri Põld. Eesti Vabariigi põhiseadus 1990–2008: bibliograafia (seisuga september 2008) / koost Maia Ruttu.

 

 ISBN 978-9985-75-270-8

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 21.07.2007. – Tallinn: Ten-Team, 2008. –
 32 lk.– (Seadus töölaual).
 ISBN 978-9985-9868-6-8
 ISBN 978-9985-9753-5-0 (vale)

 

 Eesti Vabariigiõiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja. Muud ülesanded / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 20 lk + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.

 

  Ginter, Carri. Application of principles of European law in the Supreme Court of Estonia: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Raul Narits. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. – 104 lk. – ( Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 21).– Bibl lk 6 ja
 lk 37–39. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 101–104.
  Euroopaõiguse põhimõtete rakendamine Eesti Vabariigi Riigikohtus , lk 41–45.
 ISBN 978-9949-11-918-9
 ISSN 1406-6394
   Link  

 

 Õiguska ntsleri 2007. aasta tegevuseülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. –
 360 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров. Орган, предупредающий унижающее достоинство обращение / eess: Indrek Teder. – Таллинн : Канцлер юстиции, 2008. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

 

 ***

 

  Adams, Jüri. Eetika probleem Eesti põhiseaduses // Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 41–54.

 

  Adams, Jüri. ERSP ja põhiseadus // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg.
 Tallinn, 2008, lk 114–129.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus // Põhiseaduse teel: dokumente ja materjale kogunud ja selgitanud Eerik-Juhan Truuväli. Tallinn, 2008,
 lk 399–439, 442–443. – Tekstid ja kommentaarid, põhiseaduse muutmise seadused.

 

  Jõks, Allar. Õiguskantsleri roll põhiseaduse kaitsel // Riigikogu toimetised. 17. Tallinn, 2008,
 lk 75–81. – Bibl lk 81.
  The role of the Chancellor of Justice in defending the Constitution , lk 258.
   Link  

 

  Kalmo, Hent. Mis on järel põhiseadusest?: veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest // Juridica, 2008, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.
  What is left of the Constitution?: more thoughts on the supremacy of European Union law ,
 lk 647.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Laffranque, Julia. Europäisches versus estnisches Rechtssystem– Anschein oder Wirklichkeit? // Multiple Modernität, Globalisierung der Rechtsordnung und Kommunikationsstruktur der Rechtssysteme: internationales Symposium zur Theorie der Rechtskommunikation an der Universität Tartu im April 2006. 2. Sonderheft Estland. Berlin, 2008, lk 203–218. – (Rechtstheorie: Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts; Bd. 38, 2007, H. 2/3).

 

  Laffranque, Julia. Mis on Eestiõigusmaastikul muutunud seoses põhiseaduse täiendamise seadusega?: [kohtunike foorum 2006, 15.–16. juuni 2006 Tartus] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 59–68.
   Link    

 

  Laffranque, Julia; Laffranque, Rodolphe. Les modifications aportées à la Constitution estonienne du fait de l´adhésion à l´Union européenne et leur mise en oeuvre par la Cour d´Etat // Revue d´études politiques et constitutionnelles est-européennes, 2008, nr 1,
 lk 91–101. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Lauristin, Marju. Demokraatia kui põhiseadusliku väärtuse tähendusest // Mõtestatud Eesti –
 ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 55–60.

 

  Liivoja, Rain. Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses //
 Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat). –
 Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18.
   Link  

 

  Luts-Sootak, Marju. Der Fall Estland: Abrechnung als Nebensache der (Wieder)Herstellung des Nationalstaates // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. Bd. 125. Wien, 2008, lk 276–294. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Lõhmus, Uno. Pealtkuulamine ja Eesti põhiseaduses sätestatud õigus sõnumite saladusele // Juridica, 2008, nr 7, lk 462–472. – Bibl joonealustes märkustes.
  Interception of communication and the right to confidentiality of correspondence provided for in the Estonian Constitution , lk 514.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul

 

  Madise,Ülle. Arvamus põhiseaduse § 75 tõlgendamise asjus // Maksumaksja, 2008, nr 12,
 lk 10–12. – Bibl lk 12.
   Link  

 

  Madise,Ülle. Legal and political aspects of the Internet voting: Estonian case // E-voting: the last electoral revolution. Barcelona, 2008, lk 45–59. – (Colleció Barcelona; 25).

 

  Mälksoo, Lauri. Riiklus, homogeensus ja sallivus // Uued mütoloogiad: tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Tallinn, 2008, lk 108–113.

 

  Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantiiga seonduvaid aspekte Riigikohtu 2007. a kohtupraktikas // Kohtute aastaraamat 2007. Tallinn, 2008, lk 76–80. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  Some aspects concerning the constitutional guarantee of local governments in the judicial practice of the Supreme Court in 2007 , lk 135–136.
   Link  

 

  Pilving, Ivo. Seadusandliku ja kohtuvõimu omavaheline kontrollitavus: [kohtunike foorum 2007, 7.–8. juuni 2007] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 88–95.
   Link  

 

  Raudma, Tiia; Aulik, Siiri. Väliseestlased vahendavad Eesti sõnumit maailmale // Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel: 6. ja 7. augustil 2008 Jõhvis toimunud konverentsi raames ilmunud kogumik. Tartu, 2008, lk 260–263. – Eesti Välisministeeriumis 1990. a töötanud väliseestlaste panusest taasiseseisvumisse, Eesti iseseisvuse taastamise deklaratsiooni ja põhiseaduse eelnõude tõlkimisest.

 

  Reinsalu, Urmas. Riigikogu palgareformist // Maksumaksja, 2008, nr 9, lk 30.
   Link 

 

  Suumann, Gea. Eesti riigieelarve menetluse põhiseaduspärasus kohtuvõimu aspektist vaadatuna: [kohtunike täiskogu 2008, 8. veebruaril 2008 Tallinnas] // Eesti kohtu lugu:
 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 47–57. –
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Talve, Juhan Kristjan. Kui tehti põhiseadust ja krooni // Talve, Juhan Kristjan. Hääl vabadusest: Juhan Kristjan Talve tekstid 1983–1997. Tallinn, 2008, lk 91–139.

 

  Toomsalu, Tiit. Eesti kaitsevägi – põhiseaduslike vastuolude sõjatanner // Учёные записки: вопросы экономики, социологии, психологии и права. 11. Таллинн, 2008, lk 61–89. –
 Bibl lk 87–89.
   Link  

 

to_topTOP