2006

 20 aastat Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat ja selle tähendus Eestile: [konverents: 1. veebruar 2006, Tallinn] / Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskond, Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus; [koost Sulev Mäeltsemees]. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2006. – 135 lk.

 

 Annual report 2005 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2006. – 185 lk.
   Link  

 

  Annus, Taavi. Riigiõigus. – 2. vlj. – Tallinn: Juura, 2006. – 480 lk. – (Õigusteaduse õpik: avalik õigus). – Bibl paragrahvide alguses ja lk 447–449. – Kohtulahendite register lk 451–463. –
 Märksõnaregister lk 464–480.
 ISBN 9985-75-209-0

 

 Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes / foreword: Allar Jõks. –
 Tallinn: Chancellor of Justice, 2006.– 21 lk + 1 leht ümbrikus.
   Link  

 

 The Constitution of the Republic of Estonia.– Tallinn: Juura, 2006. – 62 lk.
 ISBN 9985-75-198-1

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –
 Tallinn: Ilo, 2006.– 112 lk.
 ISBN 9985-57-774-4

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. jaanuar 2006. – Tallinn: Juura, 2006. – 52 lk.
 ISBN 9985-75-190-6

 

  Laidvee, Janek.  Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine: [teadusmagistritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond; juhendaja: Sulev Mäeltsemees. – Tallinn, 2006. – 48 lk. –
 
 Bibl lk 44–47.
  Measuring local autonomy , lk 47–48.

 

  Toomsalu, Tiit. Konstitutsiooniõigus: Eesti Vabariigi põhiseaduse teoreetilis-praktiline käsitlus: õppevahend. – Tallinn: Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. – 200 lk. – Bibl peatükkide lõpus.

 

 Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2006. – 417 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров / eess: Allar Jõks. –
 Таллинн: Канцлер юстиции, 2006. – 21 lk + 1 leht ümbrikus.

 

   Link  

 

 ***

 

  Albi, Anneli. Impact of European integration on national constitutions and parliaments // The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries: hopes and fears. The Hague, 2006, lk 243–265. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Amos, Mari. Põhiseaduse paragrahv 28 ratio legis : riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel // Eesti Arst, 2006, nr 12, lk 855–860.
   Link  

 

  Dornfeldt, Matthias. Vergleich der Stellung des Präsidenten in der estnischen und in der slowakischen Verfassung // Transformation des Rechts in Ost und West: Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, 2006, lk 237–249. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link 

 

  Gicquel, Catherine-F. Das Verfassungsrecht der Republik Estland // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 23–42. – Bibl joonealustes märkustes.
  Summary ,  lk 42.
   Link  

 

  Ginter, Carri. Constitutional review and EC law in Estonia // European Law Review, 2006, nr 6, lk 912–923.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Jõks, Allar. Valimised kui hinnang võimu kvaliteedile // Riigikogu toimetised. 14. Tallinn, 2006, lk 54–57.
  Elections as a judgement on the quality of government, lk 256.
   Link  

 

  Järvamägi, Ralf. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu mõju seadusandjale // Juridica, 2006,
 nr 6, lk 414–422. – Bibl joonealustes märkustes.
  Influence of the Court of Constitutional Review on the legislator , lk 440.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Kelli, Aleksei. Patendikaitse põhiõiguslikud alused ja piirangud // Acta Societatis Martensis, 2006, nr 1, lk 158–172. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Laffranque, Rodolphe. L’objet du référendum en Estonie // Juridica International. 11.
 Tartu, 2006, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Liin, Urve. Pärimisseaduses kehtestatud sundosa instituut: vastavus põhiseadusele Riigikohtu üldkogu 22. veebruari 2005. a otsusest lähtuvalt // Juridica, 2006, nr 9, lk 630–645. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  The institution of compulsory portion in the Law of Succession Act: accordance with the Constitution, proceeding from the decision of 22 February 2005 by the Supreme Court  en banc, lk 658.
 
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Liivoja, Rain.  Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat).
   Link  

 

  Lõhmus, Uno.  Euroopa Liiduõigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004 //
 
 Juridica, 2006, nr 1, lk 3–16. – Bibl joonealustes märkustes.
  European Union legal system and constitutional supervision after 1 May 2004 ,  lk 71.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Madise,Ülle. Interneti teel hääletamise õiguslikke ja poliitilisi aspekte // Juridica, 2006, nr 10,
 lk 663–672. – Bibl joonealustes märkustes.
  Legal and political aspects of voting via the Internet , lk 730.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Merusk, Kalle. The Republic of Estonia // Constitutional law of 10 EU member states: the 2004 enlargement. Deventer, 2006, lk III 1–III 73. – Bibl lk III 72.
   Link  

 

  Mesonis, Gediminas. Main features of the Constitutions of the Baltic States // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 13–22. –
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Pettai, Vello; Madise,Ülle. The Baltic parliaments: legislative performance from independence to EU accession // Journal of Legislative Studies, 2006, nr 3/4, lk 291–310. – Bibl märkustes.

 

  Relve, Kaarel. Standing of NGOs in relation to environmental matters in Estonia // Juridica International. 11. Tartu, 2006, lk 166–174. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Schneider, Heinrich. Põhiseaduse aluspõhimõtetega seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi // Riigikohus 2005: lahendid ja kommentaarid: Riigikohtu väljaanne. Tallinn, 2006,
 lk 1322–1332. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  2007 

 

 15 years of the Estonian constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief: Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Kalle Merusk; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, KatrinÄrm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 192 lk. –
 (Juridica International; 12).– Bibl märkustes.
 ISBN 978-9985-870-22-8
 ISSN 1406-1082
   Link  

 

 Annual report 2006 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2007. – 272 lk.
   Link  

 

 Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Allar Jõks. – 2. tr. – Tallinn: Chancellor of Justice, 2007. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

 

 The Constitution of the Republic of Estonia.– Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 177 lk. –
 Kääbusraamat.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 163 lk. – Kääbusraamat.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. – Tallinn:
 Ilo, 2007.– 70 lk.
 ISBN 978-9985-57-930-5

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 06.01.2004. – Tallinn: Ten-Team, 2007. –
 32 lk.– (Seadus töölaual).
 ISBN 978-9985-9753-5-0

 

 Eesti Vabariigiõiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja / eess: Allar Jõks. – 2. tr. –
 Tallinn:Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 20 lk + 1 leht ümbrikus.

 

 Grundgesetz für die Republik Estland. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 174 lk. –
 Kääbusraamat.

 

 Political questions in constitutional review: what is the dividing line between interference with policy-making and routine constitutional review?: international conference dedicated to the 15th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask, Gianni Buquicchio; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 140 lk. – (Juridica International; 13). – Bibl märkustes.
 ISBN 978-9985-870-23-5
 ISSN 1406-1082
   Link  

 

 Õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 449 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Bi-Info, 2007. – 42 lk. –
 (Библиотека юриста).

 

 Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о дополнении Конституции Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2007. – 79 lk.
 ISBN 978-9985-57-885-8
 ISBN 978-9985-57-528-4 (vale)

 

 ***

 

  Aaviksoo, Berit. Judicial activism in constitutional review decisions of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 60–69. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Almann, Arno. The area of responsibility of local government at county level and possibilities for the legal organisation thereof // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 125–130. –
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Annus, Taavi.  Courts as political institutions // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 22–30. –
 
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Annus, Taavi. Kohtud kui poliitilised institutsioonid // Juridica, 2007, nr 9, lk 599–607. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  Courts as political institutions , lk 670.

 

  Jõks, Allar. The Chancellor of Justice`s role in protecting the Constitution and balancing the legislatures activity: is the Chancellor of Justice only a prosecutor of the Supreme Court? // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 14–21. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Kanger, Liina. Kas EV põhiseaduses sisaldub õigus puhtale keskkonnale? // Akadeemia, 2007, nr 11, lk 2371–2380. – (Talveakadeemia). – Bibl joonealustes märkustes ja lk 2379–2380.
  Does the Constitution of the Republic of Estonia include the right to clean environment? ,
 lk 2494–2495.

 

  Laffranque, Julia. A glance at the Estonian legal landscape in view of the Constitution Amendment Act // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 55–66. – Bibl märkustes.
   Link  

 

  Laffranque, Julia. Pilk Eestiõigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses: Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves //
 Juridica, 2007, nr 8, lk 523–536. – Bibl joonealustes märkustes.
  Glance at the Estonian legal landscape in light of the Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act , lk 593.

 

  Laffranque, Julia. Ratification of the European Constitution in Estonia: a new constitution for Estonia? // The European Constitution and national constitutions: ratification and beyond. Alphen aan den Rijn, 2007, lk 79–88. – (European Monographs; 54). – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Madise,Ülle.  Relationship of the state and political parties in Estonia // Juridica International. 13. T artu, 2007, lk 101–110. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Maruste, Rait.  The role of the constitutional court in democratic society // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 8–13. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Narits, Raul. Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22. – Bibl märkustes.
   Link  

 

  Olle, Vallo. Settlement of disputes related to election rules for local government councils: judicial practice of the Estonian Supreme Court // Juridica International. 13. Tartu, 2007,
 lk 131–140. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

 Põhiseadus kui p õ h i seadus: Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud üliõpilaste uurimistööde konkurss // Juridica, 2007, nr 2, lk 137–139. – Ilmunud ka:
 Juridica, 2007, nr 3, lk 211– tagakaane sisekülg.

 

  Rask, Märt. Tänu põhiseadusele // Riigikogu toimetised. 15. Tallinn, 2007, lk 11–23.
  Thanks to the Constitution , lk 216.
   Link  

 

  Relve, Kaarel. Isikuteühendused keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? // Juridica, 2007, nr 10, lk 727–736. – Bibl joonealustes märkustes.
  The right of groups to represent environmental interests : the right of all groups or the privilege of a few? , lk 739.

 

  Runthal, Tiina. Parlamendi liikme ja ministri mandaat ning nende võimalik ühitamine // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 106–114. – Bibl lk 114.
  The mandate of a member of parliament and minister, and potential compatibility , lk 224–225.
   Link  

 

  Saaremäel-Stoilov, Katrin. How to handle a double-edged sword safely: protection of the elements of the principle of the social state in the constitutional jurisprudence of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 83–93. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Saaremäel-Stoilov, Katrin; Schneider, Heinrich. Viisteist aastat põhiseaduslikkuse kohtulikku järelevalvet Eestis // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 59–69. –Bibl lk 68–69. – Lisatud tabel: Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine Riigikohtus lk 62–63.
  Fifteen years of judicial constitutional review in Estonia, lk 222.
   Link  

 

  Schmidt, Carmen. Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2007, nr 4/5, lk 351–352; nr 6, lk 453–454. – Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumi kohtulahenditest.

 

  Schneider, Heinrich. Constitution in a blast of changes // Juridica International. 12.
 Tartu, 2007, lk 4–14. – Bibl märkustes.
   Link  

 

  Suur,Õrne. Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle: kohaliku omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2007. – 97 lk. – Bibl lk 91–95.
  Aufsichtüber die Tätigkeit der kommunalen Selbstverwaltung: externe Aufsicht über die kommunale Selbstverwaltung in der Republik Estland , lk 86–90.
   Link  

 

  Tomusk, Ilmar. Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keelekaitsja: Eesti Keele Kaitse Ühingu kogumik nr 7. Tartu, 2007, lk 52–60. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.

 

  Toomemägi, Anu. Õiguskindlus kui põhiseadusest tulenev printsiip, millele isik saab suhetes riigiga tugineda // Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. I: Eesti sotsiaalteaduste
 VI aastakonverents: 4.–5. november 2005 Tallinna Ülikoolis: artiklite kogumik. Tallinn, 2007,
 lk 9–25. – Bibl lk 23–24.
  Summary , lk 25.

 

to_topTOP