2001

  Alexy, Robert. Põhiõigused Eesti põhiseaduses / eess: Raul Narits, Ruta Kruuda; tlk Madis Ernits, Pille Vinkel. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 101 lk. – (Juridica; 2001, eriväljaanne). –
 Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Ernits, Madis. Autorist: Robert Alexy, lk 97–98. – Kokkuvõte inglise k.
 ISBN 9985-9326-6-8
 ISSN 1406-1074
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Annus, Taavi. Riigiõigus: õpik kõrgkoolidele. – Tallinn: Juura, 2001. – 319 lk. –
 Bibl paragrahvide alguses.– Kohtulahendite register lk 305–319.
 ISBN 9985-75-069-1

 

 Eesti Vabariigi hümn. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kodakondsusseadus. – Tallinn: Võlanõudjate Kirjastusgrupp, 2001. – 43 lk.
 ISBN 9985-9296-8-3

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 2001. – 24 lk.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2001. – 24 lk.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – [Kordustr]. –
 Tallinn: Juura, 2001.– 39 lk.
 ISBN 9985-75-060-8

 

 The Legal Chancellor of Estonia as the guardian of law and ombudsman: status and duties of the Legal Chancellor of Estonian legal system / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei, 2001. – 24 lk.

 

  Madise, Lauri. Rahvusvaheliste lepingute käsitlus Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. –
 89 lk + 1 eraldi l– Bibl lk 78–82.
  Le traitement du droit international conventionnel dans la Constitution estonienne de 1992 ,
 lk 84–89.

 

  Madise,Ülle. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. –
 127 lk + 1 eraldi l– Bibl lk 108–119.
  The guaranty of local government in the Constitution of the Republic of Estonia passed in 1992 , lk 121–127.

 

  Põld, Jüri. Loenguid Eesti riigiõigusest. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 151 lk.
 ISBN 9985-9326-4-1

 

  Taube, Caroline. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania: a study in comparative constitutional law.– Uppsala: Iustus Förlag, 2001. – 322 lk. – (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 86). – Bibl lk 300–313.
 ISBN 91-7678-461-4
 ISSN 0282-2040

 

  Vallikivi, Hannes. 1992. aasta põhiseaduse alusel sõlmitud välislepingute kehtivus ja kohaldatavus Eesti õigussüsteemis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Jüri Põld. – Tartu, 2001. – 138 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 114–130.
  Validity and applicability in Estonian legal system of international treaties concluded under Estonian 1992 Constitution , lk 104–112.

 

  Vallikivi, Hannes. Välislepingud Eesti õigussüsteemis: 1992. aasta põhiseaduse alusel jõustatud välislepingute siseriiklik kehtivus ja kohaldatavus. – Tallinn: Õiguskirjastus, 2001. –
 220 lk.– Bibl lk 131–146. – Märksõnastik lk 147–151.
 ISBN 9985-78-336-0

 

 Ülevaade õiguskantsleri 2000. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2001. – 40 lk.

 

 ***

 

  Aaviksoo, Berit. Õigus kõrgharidusele Eesti Vabariigi põhiseaduses // Juridica, 2001, nr 5,
 lk 287–295. – Bibl joonealustes märkustes.
  The right to higher education in the Constitution of the Republic of Estonia , lk 353.
   Link  – kasutusõiguste olemasolul.

 

  Albi, Anneli. The Central and Eastern European constitutional amendment process in light of the post-Maastricht conceptual discourse: Estonia and the Baltic States // European Public Law, 2001, nr 3, lk 433–454. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Albi, Anneli. Europe agreement and European integration in Estonia– constitutional aspects //
 The process of Estonia’s integration into the western economic system – international legal issues. Göteborg, 2001, lk 47–120. – (Skrift / Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet; 11). – Bibl lk 112–120.

 

  Albi, Anneli. Europe agreements in the light of sovereignty and legitimacy: case of Estonia // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001,
 lk 195–214.

 

  Albi, Anneli. Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks: ekspertarvamused, teoreetiline ja võrdlevõiguslik perspektiiv ning protseduur // Juridica, 2001, nr 9, lk 603–615. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  Amendment of the Constitution for accession to the European Union: expert opinions, theoretical and comparative law perspectives and procedure , lk 673.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Ernits, Madis. Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda // Juridica, 2001, nr 8, lk 572–596. – Bibl joonealustes märkustes.
  The monitoring of rules of law de lege lata and de lege ferenda, lk 598.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Fede, Fabio.  Repubblica di Estonia // La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europ  ee della ex Unione Sovietica. Padova, 2001, lk 57–95. – (Ricerche di diritto pubblico comparato; 23). –
 
 Bibl joonealustes märkustes.

 

  Hazak, Gabriel. Inimõigused ja Eesti põhiseadus // Majanduse ja õiguse probleeme Euroliitu astumise künnisel: teaduskonverents 22. veebruar 2001: teesid. Tallinn, 2001, lk 54–55.

 

  Jõks, Allar. Õiguskantsler kaitseb õigussüsteemi legitiimsust // Riigikogu toimetised. 4. Tallinn, 2001, lk 51–57. – Lisatud tabel: Õiguskantsleri ettekanded ja ettepanekud aastail 1993–2000.
  How the Legal Chancellor protects the legitimacy of the legal system , lk 217–218.
   Link  

 

  Järvelaid, Peeter. Das Institut des Justizkanzlers in Estland: Geschichte und Gegenwart // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2001, nr 5, lk 365–374. –
 Bibl lk 373–374.

 

  Järvelaid, Peeter. Oikeuskanslerin instituutio Virossa– historia ja nykypäivä // Lakimies, 2001, nr 4, lk 726–734. – Bibl lk 733–734.

 

  Kerikmäe, Tanel. Estonian constitutional problems in accession to the EU // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001, lk 291–300.

 

  Laffranque, Julia. Constitution of the Republic of Estonia in the light of accession to the European Union // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 207–221. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Laffranque, Julia.  Estland zwischen zwei Verfassungen // Eine Verfassung für die Europäische Union: Beiträge zu einer grundsätzlichen und aktuellen Diskussion. Opladen, 2001, lk 281–304. –
 
 Bibl joonealustes märkustes.

 

  Madise, Lauri.  Estonian constitutional law and European integration // European integration and constitutional law. Strasbourg, 2001, lk 39–52. – (Science and Technique of Democracy; 30).
 
   Link 

 

  Mereste, Uno. Põhiseadus – irdsätete kollektsioon või terviklik normisüsteem?: Kas Eesti Panga seadus on põhiseadusega pahuksis? // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 298–308. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Mereste, Uno. Põhiseaduslikkus ja põhiseaduse tõlgendamiskultuur // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 79–99. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Roosma, Peeter. Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Court Supreme de la République d’Estonie // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2,
 lk 35–63. – (Chroniques jurisprudentielles).

 

  Roosma, Peeter. Development of constitutional review in Estonia // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2, lk 283–323. – (Analyses et commentaires).

 

  Schmidt, Carmen. Verfassungskontrolle in Estland // Kontinuität und Neubeginn: Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Festschrift für Georg Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstags. Baden-Baden, 2001, lk 471–483. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Vallikivi, Hannes. Status of international law in the Estonian legal system under the 1992 Constitution // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 222–232. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Лыхмус, Уно. Развитие конституционализма в Эстонии // Сучасний конституцiоналiзм та конституцiйна юстицiя: матерiали Мiжнародноï науково-практичноï конференцïi, жовтень 2000 = Modern constitutionalism and constitutional justice: materials of International Theoretical and Practical Conference, October 2000. Одеса, 2001, lk 81–92.

 

to_topTOP