1999

  Almann, Arno. Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused jaõigusliku korralduse areng Eestis: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut; juhendaja: Heinrich Schneider. – Tallinn, 1999. – 217 lk – Bibl lk 189–217.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 1999. – 24 lk.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Võlanõudjate Kirjastusgrupp, 1999. – 50 lk.

 

  Suksi, Markku. On the constitutional features of Estonia.– Åbo: Åbo Akademi, 1999. – 80 lk. –
 (Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A; 502). –
 Bibl lk 79–80.
 ISBN 952-12-0504-0
 ISSN 0358-5654

 

 Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о гражданстве. –
 Таллинн: Ilo, 1999. – 88 lk. – Juurdetrükid 2001. a, 2002. a.
 ISBN 9985-57-255-6

 

 ***

 

  Ernits, Madis. Holders and addressees of basic rights in the Constitution of the Republic of Estonia // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 11–34. – Bibl lk 29–31.
   Link  

 

  Ernits, Madis. Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid // Juridica, 1999, nr 10, lk 472–479. – Bibl lk 479.
  Problems concerning the chapter on Riigikogu in the Constitution , lk 510.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Glover, Dominic. Some legal aspects of accession to the European Union // Estonia and the European Union: in search of security. Tallinn, 1999, lk 143–155. – (EuroUniversity Series. International Relations; 2/3). – Bibl märkustes.

 

  Glückselig, Richard. Ủstavní soudnictví v Estonské respublice // Ủstavní soudnictví ve v ybraných postkomunistických zemích. Brno, 1999, lk 9–35. – (Ediční ŕada Studie; Svazek 10). –
 
 Bibl märkustes. – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

 

  Järvelaid, Peeter. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2). – Bibl lk 17–18.

 

  Kergandberg, Eerik. Fundamental rights, right of recourse to the courts and problems connected with the guaranteeing of the right of recourse to the courts in Estonian criminal procedure // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 122–131. – Bibl lk 130–131.
   Link  

 

  Kergandberg, Eerik. Põhiõigused: kohtukaebeõigus ja kohtukaebeõiguse tagamisega seonduvaid probleeme Eesti kriminaalmenetluses // Juridica, 1999, nr 9, lk  430–438. –
 Bibl lk 437. 
 Fundamental rights, right of recourse to courts and problems related to the right of recourse to courts in Estonian criminal procedure
 , lk 462.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Lehis, Lasse. Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse paragrahvidest 111 ja 112 // Juridica, 1999, nr 10, lk 480–486. – Bibl lk 486.
  The status and competence of the Bank of Estonia pursuant to pp. 111 and 112 of the Constitution , lk 510–511.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Leps, Ando. Eesti põhiseaduse muutmisest // Akadeemia, 1999, nr 3, lk 451–476.
  On changing the Constitution of Estonia , lk 637–638.

 

  Lõhmus, Uno. Rahvusvaheliseõiguse üldtunnustatud põhimõtted Eesti õigussüsteemi osana // Juridica, 1999, nr 9, lk 425–430. – Bibl lk 430.
  Generally recognised principles of international law as part of the Estonian legal system , lk 462.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Marauhn, Thilo. Konstitutsiooniline jurisdiktsioon: Riigikohus või eraldiseisev konstitutsioonikohus: (hinnang Eesti praegusele süsteemile võrdleva kogemuse alusel) // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 32–48. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Marauhn, Thilo. Supreme Court or separate constitutional court: the case of Estonia // European Public Law, 1999, nr 2, lk 301–314.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolu

 

  Maruste, Rait. Põhiseadus – võti avalikule õigusele: [ettekanne 17. oktoobril 1997. a,
 XXIõigusteadlaste päeval] // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1996.–1998. aastal.
 Tartu, 1999, lk 50–55.

 

  Maruste, Rait. Põhiseaduslikkuse järelevalve Eestis – areng ja kogemused // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 24–31.

 

  Narits, Raul. Comprehension of the Constitution (from the communitarian point of view) // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 3–10. – Bibl lk 9–10.
   Link  

 

  Narits, Raul. Ühest tänapäevasest põhiseaduse mõttest arusaamise viisist // Juridica, 1999,
 nr 10, lk 466–472. – Bibl lk 471–472.
  A contemporary way of understanding the meaning of the Constitution , lk, 510.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Roosma, Peeter. Protection of fundamental rights and freedoms in Estonian constitutional jurisprudence // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 35–44. – Bibl lk 42–44.
   Link  

 

  Roosma, Peeter. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotlust esitama õigustatud subjektid Eestis // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 56–60.

 

  Schneider, Heinrich. Konstitutsioonikohtu muud funktsioonid normikontrolli kõrval // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 85–92.

 

  Stresemann, Christina. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve – Eesti lahendused kaasaegsete arengute taustal // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 93–101.

 

  Truuväli, Eerik-Juhan. Perustuslainmukaisuuden tutkinta Virossa // Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta: 27.10.1999. Helsinki, 1999, lk 309–322. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Vahing-Laffranque, Julia. Põhiseaduse kohtu ja normikontrolli võimalikkusest Eestis Saksamaa näitel // Juridica, 1999, nr 6, lk 303–309. – Bibl lk 309.
  Possibility of constitutional court in Estonia , lk 311.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Vallikivi, Hannes. Millal jõustus Eesti kehtiv põhiseadus? // Juridica, 1999, nr 7, lk 348–351. –
 Bibl lk 351.
  Date of entry into force of Estonian Constitution of 1992 , lk 363.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

 Die Verfassung der Republik Estland / tlk Henn-Jüri Uibopuu // Die Verfassungen Mittel- und Osteuropas: Einführung und Verfassungstexte mit Übersichten und Schaubildern. Berlin, 1999, lk 410–447. – (Quellen zur Rechtsvergleichung; 45). – Põhiseaduse tekst.

 

 Die Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 / tlk Henn-Jüri Uibopuu // Thiele, Carmen. Selbstbestimmungsrecht und Minderheitenschutz in Estland. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1999, lk 190–222. – (Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)). – Põhiseaduse tekst.
   Link  

 

 Конституция Эстонской Республики // Конституции стран СНГ и Балтии: учебное пособие. Москва, 1999, lk 597–632. – Põhiseaduse tekst.

 

to_topTOP