1998

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – Tallinn:
 Juura, 1998.– 46 lk.
 ISBN 9985-75-009-8

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – Tallinn: Ilo, 1998. – 87 lk. – Kaanel pealkiri: Eesti Vabariigi põhiseadus. Rakendamine. Järelevalve. – Juurdetrükid 1999. a, 2001. a.
 ISBN 9985-57-190-8

 

  Merusk, Kalle; Narits, Raul. Eesti konstitutsiooniõigusest. – Tallinn: Juura, 1998. – 232 lk. –
 Bibl lk 222–231, peatükkide alguses ja joonealustes märkustes.
 ISBN 9985-75-001-2

 

  Narits, Raul; Merusk, Kalle. Estonia: [constitutional law].– The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1998. – 236 lk. – (International Encyclopaedia of Laws; 29). –
 Bibl lk 43–46.

 

 Tegevuse aruanne: [Eesti Vabariigi põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne] : [elektrooniline teavik] / Justiitsministeerium, põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjon. –
 Tallinn: Justiitsministeerium, 1998.
 1.– Tegevuse aruanne
   Link  
 2.– Lisa: välisekspertiisid.

 

 Sisu: Põhiõigused Eesti põhiseaduses / Robert Alexy (1997). Eesti Vabariigi põhiseaduse IV, VI ja VII peatüki arvustus / Guy Carcassonne (1997). Riigi rahandus Eesti Vabariigi põhiseaduses / Heinz Schäffer (1997). Eksperthinnang Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatükile Eesti Vabariigi võimaliku Euroopa Liidu liikmeksastumise seisukohalt / Torsten Stein (1997). Eesti õiguskantsler: mõned sissejuhatavad kommentaarid Rootsi seisukohalt vaadelduna / Johan Hirschfeldt (1997). Seisukohavõtt Eesti Vabariigi põhiseaduse XIII peatüki “Kohus” esitatud küsimuste kohta / Jürgen Thomas (1997).Põhiseadusõiguslik ja põhiseaduspoliitiline hinnang Eesti põhiseaduse kohalikku omavalitsust puudutavatele sätetele / Rolf Stober (1997). Eesti põhiseaduse muutmise süsteem / David Cameron (1997). Raport võimalikest muudatustest Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses / Jochen Abr. Frowein (1997). Konstitutsioonikohtu reform Eestis / Sergio Bartole (1997). Ekspertiis Euroopa Liitu kuulumise ja Eesti põhiseaduse kohta / Hubert Beemelmans (1998). Kommentaarid Euroopa Liiduga ühinemisega seotud uue paragrahvi kohta Eesti põhiseaduses / Guy Carcassonne (1998). Euroopa Liidu liikmestaatusest tulenevate ühtlustatavate teemade ülevaade Eesti Vabariigi põhiseaduses / John Pierce Gardner (1997). Euroopa Liitu kuulumine ja Eesti põhiseadus / Luis Lopez Guerra (1998). Euroopa Liidu liikmelisus ja Eesti põhiseadus / Matti Niemivuo (1997). Seadusandluse ühtlustamine: konstitutsioonilised parandused. Euroopa Ühenduse Komisjoni Peadirektoraat Välismajandussuheteks, Operational Service Phare. Ettepanekud McKenna& Co poolt, Brüssel ja London, Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile (1996).

 

   Link  

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Fundamental rights in Estonia: a review of Estonia’s constitution, laws and practice. – Salzburg: University of Salzburg, Law School, 1998. – 68 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Vahing, Julia. Funktionen der Richtervorlagen: eine vergleichende Darstellung der Art. 100 Abs. 1 GG und 177 EGV im Hinblick auf die geplante Richtervorlage in estnischer Verfassung: [teadusmagistritöö] / juhendaja: Dirk Ehlers. – Münster, 1998/1999. – Elektrooniline teavik.

 

 Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о гражданстве. –
 Tallinn: Ilo, 1998.– 87 lk.
 ISBN 9985-57-193-2

 

 ***

 

  Anton,Ülle. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses // Juridica, 1998, nr 6, lk 305–313. – Bibl lk 313.
  The guarantee of local self-rule in the Estonian Constitution of 1992 , lk 323.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul

 

  Bollow, Undine. Politisches und Rechtssystem Estlands // Handbuch Baltikum heute.
 Berlin, 1998, lk 89–112. – (Nordeuropäische Studien; 14).

 

  Gönenç, Levent. Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries: proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor. Leiden, 1998, lk 135–138. –
 Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a. põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

 

  Häberle, Peter. Vorläuftige und punktuelle Stellungnahme zum Verfassungentwurf Estland: (Verfassunggebende Versammlung, Entwurf vom 13. Dezember 1991) // Häberle,
 Peter. Verfassung alsöffentlicher Prozess: Materialen zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. 3. Auflage. Berlin, 1998, lk 693–709. – (Schriften zum öffentlichen Recht; 353). –
 Varem ilmunud: Jahrbuch desöffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 43. Tübingen, 1995,
 lk 170–183.

 

  Kergandberg, Eerik. Legal regulation of surveillance de lege lata and de lege ferenda : constitutional and criminal procedural aspects // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 68–75.
   Link  

 

  Liiv, Daimar. Riigikogu rollõigussüsteemi kujundamisel // Juridica, 1998, nr 4, lk 168–169.
  Role of Riigikogu in the formation of the legal system , lk 218.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Liventaal, Jüri. Konstitutsiooniliste aktide määratlemise kriteeriumid // Õigus. Kriminaalpoliitika. Politsei: artiklite kogumik. Tallinn, 1998, lk 8–16. – (Eesti Riigikaitse Akadeemia toimetised; 5). –
 Bibl lk 15.
  Summary , lk 16.

 

  Loeber, Dietrich André. Regaining independence– constitutional aspects: Estonia, Latvia, Lithuania // Review of Central and East European Law, 1998, nr 1, lk 1–7.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Madise, Lauri. Rahvusvaheliseõiguse käsitlusest 1992. aasta Eesti põhiseaduses //
 Juridica, 1998, nr 7, lk 361–369. – Bibl lk 369.
  Provisions of international law in the 1992 Constitution , lk 379.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait. Bürgerliche und politische Rechte in der estländischen Verfassungsrechtsprechung // Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1998, lk 131–133. – (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; 130). – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Maruste, Rait. Estijos konstitucinės teisės raida ir problemos; Developments and problems of constitutional jurisprudence in Estonia // Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis = Constitutional justice: the present and the future. Vilnius, 1998, lk 147–153; 390–397.

 

  Maruste, Rait. Põhiseadus ja justiitsorganite süsteem // Juridica, 1998, nr 7, lk 326–327. –
 Bibl lk 327.
  Constitution and the system of judicial authorities , lk 378.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. Constitutional review in Estonia– its principal scheme, practice and evaluation // Constitutional reform and international law in Central and Eastern Europe. The Hague, 1998, lk 91–104. – (Studies in Law / Centre of European Law, King’s College London; 1).
   Link  

 

  Mereste, Uno. Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid // Õiguskeel, 1998,
 nr 4, lk 6–11. – Sõna omand kasutamisest põhiseaduses ja asjaõigusseaduses.

 

  Merusk, Kalle. Estonian constitutional system of government // Juridica International. 3.
 Tartu, 1998, lk 2–9.
   Link  

 

  Metcalf, Lee Kendall. The evalution of presidential power in Estonia 1920–1992 // Journal of Baltic Studies, 1998, nr 4, lk 333–352. – Bibl märkustes.
   Link  

 

  Narits, Raul. Fundamental rights and freedoms in Estonian Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 25–34.
   Link  

 

  Põld, Jüri. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine halduskohtus //
 Kohtuniku käsiraamat. Tartu, 1998, 24 lk.

 

  Roosma, Peeter. Constitutional review under 1992 Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 35–42.
   Link  

 

  Schneider, Heinrich. Relations between state bodies in implementing Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 10–24.
   Link  

 

  Schneider, Heinrich. Riigiteoreetilisi probleeme: miks nad on tekkinud ja kuidas neid lahendada? // Juridica, 1998, nr 7, lk 350–361. – Bibl lk 360.
  Theoretical issues related to the state , lk. 379.
   Link  – kasutusõiguste olemasolu

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus // Juridica, 1998, nr 4, lk 187–196. – Bibl märkustes.
  Estonian Constitution, international relations and international law , lk 219.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolu

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Jaunā Igaunijas Konstitūcija Eiropas likumdošanas kontekstā // Baltijas valstis likteņgriežos: politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšņa. Riga, 1998, lk 202–219. – Raamatus nimi kujul: Uibopū,
 Henns Jiri.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. The new Estonian Constitution of 1992 in the context of European law // The Baltic States at historical crossroads: political, economic, and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century: a collection of scholarly articles. Riga, 1998, lk 214–231. – Raamatus nimi kujul: Uibopuu, Juri.

 

to_topTOP